Sledujte nás Facebook Instagram
Nahoru
Rezervace
Menu

Obchodní podmínky

Kontakt penzion Nad Pavlovem

VINAŘSTVÍ PAULUS s.r.o.
se sídlem: Na Cimbuří 159, Pavlov 692 01
identifikační číslo: 293 55 206
Provozovatel Penzionu Nad Pavlovem
Rudolfa Gajdoše 248, 692 01, Pavlov

Naše společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 74810/KSBR, pro poskytování ubytovacích služeb, jejichž prezentace a online objednávací formulář jsou umístěny na internetové adrese www.nadpavlovem.cz

1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti VINAŘSTVÍ PAULUS s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“), upravují obecná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a fyzickou nebo právnickou osobou, která služby u poskytovatele objednává (dále jen „Klient“).

Provozovny Poskytovatele, jež se tyto VOP týkají:

Penzion Nad Pavlovem, Rudolfa Gajdoše 248, 692 01, Pavlov (dále jen „Penzion“) www.nadpavlovem.cz

VOP se vztahují na právní vztahy mezi Klientem a Poskytovatelem při poskytování služeb a na další právní vztahy z těchto vztahů odvozených. Čerpáním služeb Klient souhlasí s těmito VOP a zavazuje se je dodržovat. VOP stejně jako právní vztahy mezi Poskytovatelem a Klientem, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., „občanský zákoník“, v platném znění. Je-li Klientem spotřebitel, řídí se tyto právní vztahy taktéž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.


2. Vymezení pojmů

2.1. Klient je osoba, která uskuteční rezervaci jakýmkoliv ze způsobů uvedených v odst. 3 těchto VOP. Osoba Klienta nemusí být shodná s osobou Hosta.

2.2. Host je osoba, která je konečným příjemcem rezervovaného pobytu a/nebo služeb Poskytovatele (dále jen „Host“). V případě, že je Klient rovněž Hostem, označuje se pouze jako Klient.

2.3. Rezervačním systémem je rezervační systém provozovaný Poskytovatelem na internetové stránce www.nadpavlovem.cz (dále jen „Systém“), který umožňuje prostřednictvím formuláře on-line rezervaci pobytů a/nebo služeb nabízených Poskytovatelem dle aktuálních volných kapacit.

2.4. Individuální rezervace platí pro rezervace od 1 do 8 pokojů, a platí pouze pro služby spojené s ubytováním. Tyto rezervace vyřizuje recepce Poskytovatele.

2.5. Skupinová rezervace platí pro rezervace od 1 až 8 pokojů a pro skupiny požadující dodatečné služby. Dodatečnými službami je myšleno například catering, rezervace vinného sklepa, kavárny aj. Tyto rezervace spravuje recepce Penzionu, případně elektronicky na emailu info@nadpavlovem.cz.


3. Podmínky rezervace

Klient objednává u Poskytovatele jednotlivé služby prostřednictvím e-mailu odeslaného na následující adresy:

3.1. Při individuální rezervaci Klient obdrží Předběžné potvrzení rezervace, které je nabídkou pobytu vystavenou Poskytovatelem a neopravňuje Klienta k čerpání nabízených pobytů a/nebo služeb. Předběžné potvrzení rezervace obsahuje údaje o Klientovi (jméno, příjmení, e-mailová adresa), Hostu/Hostech (jméno, příjmení, datum narození), rezervovaném pobytu a/nebo službách (délka pobytu, termín pobytu, typ pobytu, platební a storno podmínky. Klient je povinen překontrolovat správnost uvedených údajů. Platnost Předběžného potvrzení rezervace zaniká vypršením opční lhůty, uvedené v Předběžném potvrzení rezervace.

3.2. Při skupinové rezervaci Klient obdrží Předběžné potvrzení rezervace v podobě Cenové nabídky, která neopravňuje Klienta k čerpání nabízených pobytů anebo služeb. Na nabízené služby může Poskytovatel určit opční lhůtu, která je v Cenové nabídce stanovena a během níž platí podmínky, v Cenové nabídce uvedené. Po vypršení této opční lhůty je Poskytovatel oprávněn bez udání důvodu Předběžnou rezervaci zrušit a podmínky uvedené v Cenové nabídce pozbývají platnost.

3.3. Odsouhlasení Předběžné rezervace/Cenové nabídky ze strany Klienta představuje návrh na uzavření Smlouvy o prodeji služeb Poskytovatele.

3.4. Závazné potvrzení individuální rezervace (dále také „Smlouva“) vystavené Poskytovatelem opravňuje k čerpání rezervovaných pobytů a/nebo služeb, to však pouze za předpokladu dodržení platebních podmínek. Smlouva obsahuje údaje o Klientovi (jméno, příjmení a e-mailová adresa), Hostu/Hostech (jméno, příjmení, e-mailová adresa), rezervovaném pobytu a/nebo službách (délka pobytu, termín pobytu, způsob stravování), celkové ceně pobytu a/nebo služeb a informaci o úhradě. Klient je povinen překontrolovat správnost uvedených údajů. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje Klient neprodleně Poskytovatele na e mailovou adresu: info@nadpavlovem.cz

3.5. Závazné potvrzení skupinové rezervace/cenové nabídky (dále také „Smlouva“), vystavené Poskytovatelem opravňuje k čerpání rezervovaných pobytů a/nebo služeb, to však pouze za předpokladu dodržení platebních podmínek. Smlouva obsahuje údaje o Klientovi (jméno, příjmení a e-mailová adresa), rezervovaném pobytu a/nebo službách (délka pobytu, termín pobytu, způsob stravování), celkové ceně pobytu a/nebo služeb a informaci o úhradě. Klient je povinen překontrolovat správnost uvedených údajů. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje Klient neprodleně Poskytovatele na e mailovou adresu zpracovatele Cenové nabídky, a to na info@nadpavlovem.cz.

3.6. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené Smlouvou jsou upraveny těmito VOP a ceníkem služeb Poskytovatele. Stanoví-li Smlouva něco jiného než tyto VOP nebo ceník ubytovatele, použije se Smlouva. Pokud objednatel nedodrží povinnosti vyplývající ze Smlouvy a VOP, je ubytovatel oprávněn Smlouvu před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby.


4. Platební podmínky

4.1. Záloha

Při závazné rezervaci může Poskytovatel požadovat po Klientovi zálohu v jakékoliv výši z celkové ceny uvedené ve Smlouvě. Na základě fakturačních údajů, uvedených Klientem, mu bude zaslána zálohová proforma splatná před zahájením ubytování. Při neuhrazení zálohy k datu splatnosti si Poskytovatel vyhrazuje právo na odstoupení od Smlouvy.

Nejsou-li termíny splatnosti zálohy specifikovány ve Smlouvě, vystavené Poskytovatelem, platí následující:

4.1.1. Záloha individuální rezervace

 • Pro individuální pobyty je po Klientovi požadována garance kartou, a to poskytnutím čísla platební karty a data její expirace. V případě vzniklých storno poplatků je Poskytovatel oprávněn využít této platební karty k naúčtování konkrétní částky. Celková hodnota pobytu musí být uhrazena nejpozději v den odjezdu.
 • Pro individuální pobyty je po Klientovi požadována 15% před-platba. A to jak u standardních nabídek, tak u zvýhodněných pobytů a pobytů ve speciální kalendářní dny (Velikonoce, Vánoce, Silvestr, Pálavské vinobraní, aj.). Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu speciálních kalendářních dnů v průběhu roku. Částka je splatná ve lhůtě uvedené na proforma faktuře.
 • Úhrada 100% ceny za pobyt, jehož rezervace proběhla přes Systém, je splatná 14 dnů před zahájením pobytu.
 • Rozhodnutí o tom, zda se jedná o zvýhodněný pobyt či nikoliv je zcela v kompetenci Poskytovatele.
 • Rezervace provedené prostřednictvím třetích stran se řídí podmínkami jednotlivých subjektů, u kterých byla rezervace provedena. V případě platby na místě, musí být celá částka uhrazena nejpozději v den odjezdu Hosta.
 • Úhrada pobytu přes zaměstnavatele Klienta nebo dárkovým poukazem/voucherem je možná pouze prostřednictvím Poskytovatele a předchozí domluvě s Poskytovatelem. Nelze provádět prostřednictvím třetích stran nebo cizích subjektů. Konečná faktura bude vystavena nejpozději v den odjezdu Hosta.

4.1.2. Záloha skupinové rezervace platí následující:

 • Záloha pro závaznou rezervaci ve výši 30 %, jejíž úhrada je požadována 14 dní po uzavření Smlouvy.
 • Záloha ve výši 50 % je splatná 45 dnů před plánovaným příjezdem.
 • Doplatek je vyúčtován po odjezdu, a to vystavením finální faktury se splatností 14 dnů. Zahrnuje zůstatek rezervovaných služeb a skutečnou spotřebu.

4.2. Daně, poplatky, odvody

Platné ceny zahrnují poplatek Obci Pavlov na základě Obecně závazné vyhlášky platné od 1. 1. 2024 o místním poplatku z pobytu za ubytovací kapacity (30 Kč).

Pro případ, že dojde ke změně daňových sazeb, poplatků a odvodů, které smluvním stranám nebyly dosud známy, je Poskytovatel povinen ceny odpovídajícím způsobem upravit.

4.3. Platební prostředky

Platnými platebními prostředky jsou hotovost a platební karty: MasterCard a Visa

Platbu nelze provést prostřednictvím karty American Express.

Poskytovatel neprovozuje směnárnu a hotovost je vrácena vždy v měně, kterou Klient pro platbu zvolí (CZK).


5. Storno podmínky

5.1. Storna individuálních rezervací

V případě 100% před-platby činí storno poplatek 100% rezervované částky v případe využití nabídky rezervace se slevou a jiných nabídek ve speciálních termínech.

Pro zrušení pobytu jsou platné následující storno podmínky: u rezervace s možností vrácení peněz:

14 a více dní před plánovaným nástupem k ubytování 0%

od 13 dnů do 1 dne před nástupem, v den nástupu nebo během pobytu: 100% z celkové ceny pobytu

Při garanci kreditní kartou – vygenerovaná částka bude stržena vzápětí po vytvoření rezervace

…Při rezervaci více jak 4 pokojů v jednom termínu pro jednoho rezervujícího platí jiné storno podmínky: 100% storno z celkové ceny z pobytu je již 21 dní před příjezdem… 

Pro zrušení pobytu jsou platné následující storno podmínky: bez možnosti vrácení peněz:

Tento typ rezervace není možné bezplatně zrušit. Při zrušení rezervace a to kdykoliv bude účtován storno poplatek ve výši 100% z celkové částky za pobyt. Částka ve výši 100% bude stržena již při vytvoření rezervace.

V případě platby prostřednictvím dárkového certifikátu činí storno poplatek 100% rezervované částky.

Storno podmínky u pobytů rezervovaných prostřednictvím on-line cestovních portálů se řídí storno podmínkami těchto jednotlivých subjektů.

5.2. Storna skupinových rezervací

Výše storno poplatku při zrušení celé akce je počítána následovně:
22 a více dní před příjezdem činí storno poplatek 15 % celkové ceny, uvedené ve Smlouvě.
21 dnů před příjezdem a v den příjezdu činí storno poplatek 100 % celkové ceny, uvedené ve Smlouvě.


6. Doba užívání rezervovaných pokojů

Rezervované pokoje jsou k dispozici od 15:00 hod. v den příjezdu a do 10:00 hod. v den odjezdu.

Pokud Host nevyklidí a nepředá pokoj zpět Poskytovateli, Poskytovatel má právo na základě opožděného uvolnění pokoje účtovat za každou započatou hodinu 500 Kč. Žádný smluvní nárok Hosta na pokračování v ubytování se tím nezakládá. Je na Hostovi prokázat, že Poskytovateli nevznikla žádná nebo podstatně menší škoda. V případě, že má Poskytovatel tento pokoj již dříve rezervovaný pro jiného Klienta a Host pokoj i přes upozornění neuvolní či není v Penzionu přítomen, vyhrazuje si Poskytovatel právo za účasti dvoučlenné komise věci Hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat další Klient, který si jej rezervoval.


7. Příjezd

Po příjezdu Host předloží svůj doklad totožnosti. Za správnost svých osobních údajů odpovídá Host. V případě nepředložení uvedených platných dokladů je Poskytovatel oprávněn Hosta neubytovat.

Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Klient je povinen nahlásit jejich přesný počet při přihlášení na recepci.

Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování Hosta a je zaznamenána na registrační kartě, která je vedena elektronicky. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem Poskytovatele.

Při nástupu k ubytování obdrží Host vstupní kartu a je povinen předejít její ztrátě, zničení či poškození, jakož i jejímu zpřístupnění třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem Smlouvy. Při ztrátě vstupní karty je Klient povinen tuto ztrátu nahlásit zástupci Poskytovatele. Za ztrátu vstupní karty je Klient povinen uhradit manipulační poplatek ve výši 300 Kč.

Ubytováním v Penzionu Host potvrzuje, že byl seznámen, porozuměl a bude se řídit VOP a provozními řády jednotlivých úseků, které jsou na vyžádání k dispozici. V případě, jejich porušení, má Poskytovatel právo od Smlouvy odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, aniž by z toho vyplývala povinnost hradit Hostu případné škody.

Klient požadavkem na ubytování, nejpozději však uzavřením Smlouvy uděluje souhlas Poskytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

Hosté do 18 let věku budou ubytováni pouze jako doprovod ubytované dospělé osoby.

Pokud bude Host pod vlivem alkoholu či omamných látek, má Poskytovatel právo zabránit mu vstupu do Penzionu a poskytnout služby.


8. Práva a povinnosti Hosta

Host má právo:

 • Užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory, určené pro pobyt hostům a využívat služby s ubytováním spojené.
 • Reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit ihned bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém.
 • Pokud Poskytovatel z důvodu vlastní chyby (např. přeplnění, dočasné provozní problémy, atd.) nedokáže zajistit služby uvedené ve Smlouvě, je povinný zajistit:
 • Služby, uvedené ve Smlouvě, za potvrzenou cenu, na dobu v ní uvedenou – nebo do odstranění překážek – v jiném ubytovacím zařízení stejné nebo vyšší kategorie. Všechny náklady navíc, spojené se zajištěním náhradního ubytování, nese Poskytovatel.
 • Zajistit pro Hosta bezplatný transfer na přestěhování se do náhradního ubytování a na případné pozdější stěhování se zpět.
 • Pokud Poskytovatel beze zbytku splní všechny tyto povinnosti, respektive jestliže Host přijal nabídnutou možnost náhradního ubytování, Host si dále nemůže dodatečně uplatňovat žádné nároky na odškodnění.

Host je povinen:

 • Uhradit dohodnutou cenu za ubytování.
 • Dbát na dodržování čistoty v prostorách Poskytovatele.
 • Chránit vybavení a zařízení Penzionu proti poškození.
 • Bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou Host nebo osoby s ním ubytované v prostorách Penzionu způsobil(y).
 • V době od 21:00 do 08:00 hodin se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem.
 • Při odchodu z pokoje vyjmout vstupní kartu z panelu na karty, uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, uzavřít okna a dveře.
 • Při check-outu odevzdat zástupci Poskytovatele zpět vstupní kartu a uhradit účet vedený na Pokoj Hosta, nebylo-li ve Smlouvě ujednáno jinak.
 • Umožnit přístup do pokoje personálu Poskytovatele za účelem provádění jejich pracovní náplně (úklid, servis, atd.).

Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:

 • Provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.).
 • Odnášet jakékoliv vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování.
 • Používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných Hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci.
 • Přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě.
 • Přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování, návštěvy musí být ohlášené Poskytovateli a jsou možné pouze v době od 08:00 do 20:00 hodin, pro přijímání návštěv mimo tuto dobu jsou Hostovi k dispozici pouze veřejné prostory Penzionu.
 • Nosit zbraň, střelivo a výbušniny či je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.
 • Držet, vyrábět či přechovávat omamné či psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem.
 • Kouřit ve všech vnitřních prostorech.
 • Používat otevřený oheň.
 • Používat v objektu Poskytovatel a v jeho blízkosti výbušné látky (zábavní pyrotechniku).


9. Bezpečnost a odpovědnost ze strany Hosta za způsobenou škodu

Host je povinen seznámit se s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem.

Host si při ubytování počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.

Způsobí-li Host svým jednáním na majetku Poskytovatele škodu, je povinen tuto škodu Poskytovateli uhradit před svým odjezdem.

Poskytovatel je oprávněn požadovat po Klientovi náhradu škody za nečištění poškození či zničení pokoje či jeho vybavení a ostatních prostor a jeho okolí.


10. Odpovědnost Poskytovatele za způsobenou škodu

Odpovědnost Poskytovatele se vztahuje pouze na škody, které prokazatelně Poskytovatel způsobí a neodpovídá za škody způsobené jinou osobou nebo vyšší mocí.

Odpovědnost Poskytovatel za škodu na odložených věcech se řídí ust. § 2945 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Poskytovatel dále odpovídá za ostatní škody způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalostním porušením svých povinností a toto se stejnou měrou vztahuje i na jeho zaměstnance nebo jim pověřené osoby. Nároky na náhradu škod nad tento rámec jsou vyloučeny.

Každá vzniklá škoda, zničení či poškození musí být Hostem nahlášena okamžitě poté, co se o ní dozvěděl. Nárok z této odpovědnosti zaniká, pokud host nevyrozumí Provozovatele o ztrátě, zničení nebo poškození bez zbytečného odkladu a nejpozději do 5 dnů poté, co se o vzniku škody dozvěděl.

Škoda nebude uhrazena v případě, že si poškození způsobil sám Host či osoby, které ho doprovází.

Jakýkoli majetek zapomenutý Hostem v Penzionu mu bude zaslán pouze na základě jeho žádosti, a to na náklady a riziko Hosta. Poskytovatel skladuje zapomenuté předměty po dobu 1 měsíce a poté si vyhrazuje právo tyto předměty zničit.

Ukáže-li se, že služby Poskytovatele vykazují vady a nedostatky, podnikne Poskytovatel poté, co se o nich dozví, nebo v reakci na neprodlenou reklamaci/stížnost ze strany Hosta, kroky k jejich odstranění. Host je povinen vyvinout přiměřenou součinnost s cílem vadu či nedostatek odstranit a minimalizovat tak potenciální škody. Host je povinen předcházet škodám a upozornit včas Poskytovatele na možnost vzniku škody mimořádného významu.

Poskytovatel neodpovídá za ztrátu či poškození vozidla zaparkovaného nebo pohybujícího se na parkovišti Penzionu na pozemcích Poskytovatele, za ztrátu či poškození jeho obsahu a za škody způsobené osobám a zvířatům. Rovněž není zodpovědný za škody způsobené v důsledku nahodilého jevu nebo vyšší moci a za škody způsobené vandalismem. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené výhradně jinými Hosty nebo jinými třetími osobami.


11. Odpovědnost Poskytovatele za majetek Hosta

Poskytovatel není odpovědný za cennosti Hostů v pokojích (peníze, klenoty, cenné papíry, kreditní karty, počítače, tablety, fotoaparáty atd.) a za jejich případnou ztrátu či poškození nenese zodpovědnost.

Po předchozí domluvě s recepcí Poskytovatele je možno uschovat zavazadla na recepci Penzionu.

Poskytoval nenabízí služby spojené s úschovnou peněžních prostředků, klenotů a jiných cenností. V případě ztráty cenností kontaktuje Host neprodleně recepci, která zajistí přivolání policie.


12. Bezplatný Wifi internet

Poskytovatel nabízí Hostům i návštěvníkům bezplatné připojení k internetu prostřednictvím sítě WiFi. Při užívání sítě WiFi je každý Host povinen dodržovat všechny platné právní předpisy, zejména se vyvarovat porušování autorskoprávních předpisů, nelegálního sdílení nebo stahování uměleckých děl, přetěžování WiFi sítě, provádění jakékoli činnosti způsobující přenos nebo šíření počítačových virů, rozesílání nevyžádaných zpráv (spamů), šíření poplašných zpráv, jakož i provádění dalších činností, které jsou v rozporu se souvisejícími právními předpisy.

V případě, že se Host nemůže připojit z důvodu slabého či žádného signálu, není toto důvod k hlášení závady v síti. Funkčnost služby v nepokrytých prostorách Penzionu nelze žádným způsobem nárokovat. Jelikož je WiFi pásmo veřejné a kdokoliv jej může využívat, je potřeba počítat s možností zahlcení či občasné přerušení frekvenčního pásma. Jakékoli výpadky či přechodné snížení kvality signálu nemůže Poskytovatel řešit a nemůže být ani předmětem případným slev z ubytování či jiných služeb.


13. Manipulace s jídlem

Donášení a požívání vlastních pokrmů a nápojů ve veřejných prostorách Penzionu je zakázáno. Snídaně je povolena jen v prostorách k tomu určených. Odnášení snídaně z výše uvedených prostor i po částech je zakázáno. Na pokojích je příprava pokrmů zakázána.


14. Domácí zvířata

Domácí zvířata nejsou v Penzionu dovolena.


15. Dárkové poukazy, vouchery

Zakoupené poukazy/vouchery jsou nevratné a platí pouze po dobu platnosti a na služby na nich uvedené.

Poskytovatel přijímá výhradně dárkové poukazy/vouchery jím vystavené a opatřené číselným kódem. Klient má právo čerpat služby v dohodnuté výši. Na dárkové poukazy/vouchery se vztahují podmínky rezervace z odstavce 3 těchto VOP. Klient je povinen informovat Poskytovatele o úmyslu uhrazení pobytu a služeb prostřednictvím dárkového poukazu/voucheru, a to písemně a před uzavřením Smlouvy.


16. Služba recepce

Recepce se v penzionu nenachází. Jedná se o tzv.“self check in“.


17. Závěrečná ujednání

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP, přičemž tato změna je pro všechny strany účinná ode dne jejich umístění na webových stránkách Penzionu www.nadpavlovem.cz

Právní vztahy jakož i další záležitosti vysloveně neupravené tímto ubytovacím řádem se řídí platnými právními předpisy České republiky a dále dalšími vnitřními předpisy Pensionu.


Tyto VOP nabývají platnost dne 28.03.2024.