Nahoru
Rezervace
Menu

Ochrana osobních údajů

Děvín, Pálava, Dívčí hrady

Informační povinnost pro zpracování osobních údajů za účelem uzavření kupní smlouvy

VINAŘSTVÍ PAULUS s.r.o.
se sídlem: Na Cimbuří 159, 692 01, Pavlov,
identifikační číslo: 293 55 206


Naše společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 74810/KSBR, pro poskytování ubytovacích služeb, jejichž prezentace a online objednávací formulář jsou umístěny na internetové adrese www.nadpavlovem.cz

1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost VINAŘSTVÍ PAULUS s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně ubytovacích služeb (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.


2. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

2.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost VINAŘSTVÍ PAULUS s.r.o. se sídlem Na Cimbuří 159, 692 01, Pavlov, identifikační číslo: 293 55 206, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 74810/KSBR (dále jen „správce“).

2.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování VINAŘSTVÍ PAULUS s.r.o., provozovna Penzion Nad Pavlovem, Rudolfa Gajdoše 248, 692 01 Pavlov, adresa elektronické pošty info@nadpavlovem.cz, telefon: 725 117 521.

2.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


3. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

3.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

3.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.


4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

4.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.


5. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.


6. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou společnosti a jiné osoby podílející se na realizaci plateb na základě poskytování ubytovacích služeb, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s ubytováním, a to včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou společnosti: Agnis s.r.o., Booking.com, Bookolo system s.r.o.

6.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy (např. Obec Pavlov).

6.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

7.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

7.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

7.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.V Pavlově dne 28.03.2024